Imprint

Zodpovedný za obsah:

EJOT SLOVAKIA, s.r.o.
Južná trieda 82 (areál VSS) 
040 17 KOŠICE, Slovakia
Tel.: +421 55 324 74 – 04

Vylúčenie zodpovednosti

EJOT zabezpečuje obsah týchto webových stránok s veľkou opatrnosťou a zabezpečuje pravidelnú aktualizáciu. Nemôžeme však zaručiť úplnú bezchybnosť, presnosť, menu, úplnosť a správnosť informácií. Vyhlásenia sú len pre všeobecné informácie bez akýchkoľvek povinností a nenahrádzajú individuálne rady.
EJOT vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť, priamo alebo nepriamo, z používania tejto webovej stránky, pokiaľ nie sú založené na úmyselnom alebo nedbanlivom správaní zo strany EJOT. Platí to najmä pre služby poskytované napríklad prostredníctvom stiahnutia údajov z webových stránok EJOT.
Čo sa týka odkazov na webové stránky tretích strán, EJOT nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok. Stiahnutím týchto stránok opúšťate informácie, ktoré ponúka EJOT. Pre tieto ponuky tretích strán, najmä pokiaľ ide o ochranu údajov, môžu platiť iné predpisy.
 

Zákony o ochranných známkach

Ak nie je uvedené inak, všetky ochranné známky na webovej stránke EJOT sú chránené ochranné známky. Platí to najmä pre obchodné značky EJOT, typové štítky, firemné logá a symboly. Ochranné známky a dizajnové prvky použité na našej webovej stránke sú duševným vlastníctvom spoločnosti EJOT, Bad Berleburg, Nemecko.


Licencie

Duševné vlastníctvo obsiahnuté na webovej stránke EJOT, ako sú patenty, ochranné známky a autorské práva, je chránené. Prostredníctvom tejto webovej stránky nie je tretím stranám povolená žiadna licencia na používanie duševného vlastníctva spoločnosti EJOT.
 

© Copyright 2021, EJOT, Bad Berleburg, Nemecko

Všetky práva sú vyhradené. Kontext, obrázky, grafika, zvuk, animácie a videá a usporiadanie na webovej stránke EJOT sú chránené autorskými právami a inými zákonmi na ochranu. Kontext tejto webovej stránky nemožno kopírovať, používať, meniť ani sprístupňovať tretím stranám žiadnym komerčným spôsobom. Niektoré stránky obsahujú aj obrázky, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretích strán.

Directors:

Juraj Novák