Vyhlásenie o ochrane
osobných údajov EJOT


Platné k dňu 06.06.2019

V prvom rade Vám EJOT ďakuje za Váš záujem o webovú stránku našej spoločnosti. Aj pri využívaní našej internetovej prezentácie je pre nás dôležitá ochrana Vašich osobných údajov. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa Vás osobne týkajú, napríklad meno, adresa, e-mailová adresa. S nasledujúcimi informáciami Vás chceme informovať o povahe, použití, účele a obmedzení spracovania údajov. EJOT zabezpečuje, že naše zhromažďovanie a používanie Vašich údajov sa vykonáva v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov.

1.Kontrolór a sprístupnenie ostatným spoločnostiam EJOT

Prevádzkovateľa zodpovedného za zber, spracovanie a používanie vašich údajov v zmysle čl. 4 č. 7 GDPR nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.

2. Vymedzenie oblasti, na ktorú sa vzťahuje vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Webové stránky EJOT môžu viesť k webovým stránkam tretích strán (napríklad k sociálnym sieťam), na ktoré sa výslovne nevzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

3. Informácie o spracovaní údajov mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA)

Všetky servery používané spoločnosťou EJOT sa nachádzajú v rámci Európskej únie. Výnimky z tohto môžu existovať pri použití nástrojov tretích strán. Berte na vedomie dodatočné informácie v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

4. Povaha, rozsah a účel zhromažďovania a používania osobných údajov

Štandardne 
EJOT zhromažďuje údaje, keď používate našu webovú stránku. V prípade bežného informatívneho používania webovej stránky, čo znamená, že sa nezaregistrujete alebo inak neposkytnete informácie, zhromažďujeme osobné údaje, ktoré Váš prehliadač prenáša na náš server. Ak si želáte prezerať našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na zobrazenie našej webovej stránky a zabezpečenie stability a bezpečnosti:
 • IP adresa- dátum a čas žiadosti- rozdiel časového pásma od greenwichského času (GMT)
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka)- status / stavový kód HTTP
 • každé prenášané množstvo údajov- webová stránka, z ktorej žiadosť prichádza
 • prehliadač- operačný systém a jeho rozhranie
 • jazyk a verzia softvéru prehliadača
Z týchto údajov však nemožno vyvodiť závery o osobách. Ďalšie osobné údaje budú uložené len vtedy, ak bol váš súhlas získaný, alebo ak sú tieto informácie potrebné v súvislosti s registráciou, alebo realizáciou zmluvy.

Použitie
Všetky osobné údaje zozbierané na internetovej stránke EJOT sa používajú výlučne na technickú správu webovej stránky, individuálnu podporu, správu zákazníkov a na marketing a odosielanie objednaného tovaru a informačných bulletinov, a to najmä v potrebnom rozsahu. Vaše údaje majú pomôcť nám neustále zlepšovať naše webové stránky a uľahčiť ich používanie. So všetkými údajmi sa zaobchádza prísne dôverne. Vládne alebo právne nariadenia môžu mať za následok zverejnenie osobných údajov verejným orgánom a vládnym orgánom v rozsahu zákonných povinností. Sprístupnenie tretím stranám sa týka len partnerských spoločností a poskytovateľov služieb, pokiaľ je to pre nás zmluvne záväzné a potom len v potrebnom rozsahu. Týka sa to napríklad prevádzkovania webovej stránky, alebo spracovania objednávok. V prípade zverejnenia osobných údajov sú partnerské spoločnosti a poskytovatelia služieb starostlivo vybraní a poverení nami, sú viazaní našimi pokynmi, podliehajú pravidelným kontrolám a zaväzujeme sa zachovávať mlčanlivosť. V potrebnom rozsahu sa s nimi uzatvárajú zmluvy na spracovanie údajov v súlade s predpismi o ochrane údajov. Nahromadené údaje vymažeme potom, čo už nebudeme potrebovať pamäť, alebo obmedzíme spracovanie, ak existujú zákonné požiadavky na skladovanie.

5.Využívanie našich e-shopov (pokiaľ je to možné na stránke)

Ak si želáte objednať v našich e-shopoch, je potrebné pre uzatvorenie zmluvy vytvoriť zákaznícky účet a poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme na vykonanie Vašej objednávky. Povinné informácie potrebné na realizáciu zmlúv, ako sú meno spoločnosti, meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, sú označené samostatne. Ďalšie informácie sú dobrovoľné. Spracúvame Vami poskytnuté údaje na spracovanie Vašej objednávky. Za týmto účelom môžeme odovzdať Vaše platobné údaje na našu banku a poštovú adresu logistickej spoločnosti. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Vzhľadom na obchodné a daňové predpisy sme povinní uchovávať Vašu adresu, údaje o platbách a objednávkach na obdobie 10 rokov.


6. CAD a viac (pokiaľ je to možné na webových stránkach)

EJOT udržiava online servisnú oblasť "CAD & more" pre zákazníkov priemyselnej divízie EJOT. Aby ste ho mohli používať, musíte sa najprv zaregistrovať a aktivovať. Keďže vám dôverné informácie sú oznámené, musíme najprv overiť Vašu identitu. Povinné položky ako oslovenie, e-mailová adresa, krstné meno, priezvisko, telefónne číslo a spoločnosť sú potrebné. Kým ste prihlásení, poviete nám, ktoré súbory stiahnete a ktoré výpočty vykonáte. Naša predajná sila je tak v pozícii, aby Vás optimálne podporila.


7.Newsletter (pokiaľ je na stránke uvedený)

Ak chcete mať aktuálne informácie o EJOT, môžete sa prihlásiť na odber bezplatného spravodajcu na našich webových stránkach. Na registráciu nášho newslettera používame tzv. Double-opt-in-procedure. To znamená, že po registrácii Vám zašleme e-mail na uvedenú e-mailovú adresu, v ktorej Vás žiadame, aby ste potvrdili, že si želáte dostávať newsletter. Okrem toho ukladáme vaše použité IP adresy a časy registrácie a potvrdenia. Účelom tohto postupu je preukázať Vašu registráciu a v prípade potreby Vás informovať o možnom zneužití Vašich osobných údajov.
Údaje uvedené v registrácii newslettera sa použijú len na správu newslettera, ak nesúhlasíte s ďalším používaním. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR. Existuje aj právo na odvolanie súhlasu s používaním údajov v súvislosti s newsletterom. Môžete to urobiť podľa vlastného uváženia kliknutím na tlačidlo "odhlásiť newsletter" v samotnom bulletine alebo poslať e-mail na adresu datenschutz@ejot.com alebo dataprotection@ejot.com.

Vyhodnocujeme správanie používateľa v rámci nami zasielaného newslettera v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov a dostávame okrem iného prijímanie a čítanie potvrdení, ako aj informácie o odkazoch, na ktoré v našom newsletteri kliknete ako počet kliknutí, dátum a čas.

8. Kontakt prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára (pokiaľ je to možné na internetovej stránke)

Ak chcete kontaktovať EJOT, môžete napísať e-mail alebo nám zaslať svoje kontaktné údaje v príslušnom kontaktnom formulári. Používajú sa výlučne na kontaktovanie a na prerokovanie Vašich požiadaviek alebo obáv.Ak nám zašlete Váš životopis e-mailom, budeme údaje, ktoré sme dostali, považovať za prísne dôverné a spracovať ich v potrebnom rozsahu. Ak by ste u nás prácu dostali, budeme naďalej ukladať ďalšie požadované údaje, ako je krstné meno, priezvisko a dátum narodenia. Ak sa pre Vás nerozhodneme , Vaše údaje budú vymazané po uplynutí primeranej lehoty v súlade s predpismi o ochrane údajov, pokiaľ nesúhlasíte s tým, že budete zaradení do nášho fondu talentov.

9. Používanie cookies

Keď používate našu webovú stránku, cookies sa ukladajú do Vášho počítača. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ste uložili a ktoré nám poskytujú určité informácie. Cookies nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do Vášho počítača. Slúžia na to, aby internetová ponuka bola užívateľsky jednoduchšia a efektívnejšia.Táto webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookie, ktorých rozsah a činnosť sú vysvetlené nižšie:
 • Prechodné cookies: Prechodné cookies sa automaticky odstránia po zatvorení prehliadača. Patria sem najmä súbory cookie relácie. Ukladajú sa takzvané ID relácie, pomocou ktorých možno zdieľanej relácii priradiť rôzne požiadavky z Vášho prehliadača. To vám umožní rozpoznať počítač pri návrate na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa pri odhlásení alebo zatvorení prehliadača vymažú.
 • Trvalé súbory cookie: Trvalé súbory cookie sa automaticky odstránia po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Cookies môžete kedykoľvek vymazať v nastaveniach zabezpečenia Vášho prehliadača.
Nastavenia prehliadača môžete konfigurovať podľa svojich želaní a napríklad odmietnuť prijať cookies tretích strán alebo všetky cookies. Upozorňujeme, že už nemusíte byť schopní používať všetky funkcie tejto webovej stránky.V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov si tiež prečítajte ďalšie informácie o cookies.


10. Používanie Google Analytics

Táto webová stránka používa nástroj Google Analytics, nástroj na webovú analýzu poskytovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Upozorňujeme, že na tejto stránke používame funkciu "Aktivácia anonymizácie IP" (tzv. IP-maskovanie) pridaním kódu "anonymizelp", takže spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie (EU ) alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Len vo výnimočných prípadoch bude plná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. V mene spoločnosti EJOT ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu spoločnosti EJOT.Adresa IP, ktorú poskytol Váš prehliadač v kontexte služby Google Analytics, nebude zlúčená s inými údajmi Google.
Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením Vášho softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Pomocou služby Google Analytics analyzujeme a pravidelne zlepšujeme používanie našich webových stránok. So získanými štatistikami môžeme zlepšiť našu ponuku a urobiť ju zaujímavejšou pre vás ako používateľa. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA, spoločnosť Google predložila štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-us-Framework. Právnym základom pre používanie Google Analytics je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

11. Použitie sledovania konverzií služby AdWords

Používame tiež sledovanie konverzií služby AdWords . Ak ste sa dostali na našu webovú stránku prostredníctvom inzercie od spoločnosti Google, služba Google AdWords nastaví vo Vašom počítači súbor cookie. Tieto súbory cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky na našich webových stránkach a súbor cookie nevyprší, my a spoločnosť Google môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Informácie získané prostredníctvom súboru cookie konverzie sa používajú na generovanie štatistík konverzie pre nás. Sme informovaní o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na našu reklamu a boli presmerovaní na stránku značky sledovania konverzií. Neprijímame však informácie, ktoré by osobne identifikovali používateľov.Ak sa nechcete zúčastňovať na sledovaní, môžete odmietnuť požadované nastavenie súboru cookie -napríklad prostredníctvom nastavenia prehliadača, ktoré vo všeobecnosti deaktivuje automatické nastavenie súborov cookie alebo nastaví Váš prehliadač na blokovanie súborov cookie z domény "googleleadservices.com" ". Nezabudnite, že neodstráňujte cookies, ak nechcete zaznamenávať namerané údaje. Ak ste v prehliadači odstránili všetky súbory cookie, musíte znova nastaviť príslušný súbor cookie na zrušenie.


12. Použitie služby Mapy Google (pokiaľ je to možné na webových stránkach)

Táto webová stránka využíva ponuku služby Mapy Google. To nám umožňuje ukázať vám interaktívnemapy priamo na webovej stránke a umožní vám pohodlne používať funkciu mapy. Poskytovateľom jespoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Navštívením webovej stránky spoločnosť Google dostane informácie, ku ktorým ste pristupovali na príslušnej podstránke našej webovej stránky. Okrem toho sa zasielajú údaje uvedené v časti „4. Povaha, rozsah a účel zhromažďovania a používania osobných údajov“ tohto vyhlásenia. Toto sa vykonáva bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľské konto, ku ktorému ste prihlásení, alebo ak neexistuje používateľský účet. Po prihlásení do služby Google budú Vaše údaje priradené priamo na Váš účet. Ak si neželáte byť v službe Google priradení k Vášmu profilu, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá Vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a / alebo dizajnu webových stránok šitých na mieru. Takéto hodnotenie sa vykoná najmä (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení), aby poskytli vhodnú reklamu a informovali ostatných používateľov sociálnej siete o Vašej činnosti na našich webových stránkach. Máte právo vzniesť námietky voči vytvoreniu týchto užívateľských profilov, pričom na to, aby ste ich mohli uplatniť, musíte kontaktovať spoločnosť Google.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovania údajov spoločnosti Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa. Môžete sa tiež dozvedieť viac o nastaveniach práv a ochrany osobných údajov: http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy. Spoločnosť Google spracováva aj vaše osobné údaje a informácie v Spojených štátoch amerických predložili EÚ na ochranu súkromia medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

13. Použitie reCAPTCHA

Na ochranu vstupných formulárov na tejto webovej stránke používame službu „re-CAPTCHA“ spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Táto služba umožňuje rozlišovanie medzi ľudským vstupom alebo nesprávnym vstupom vytvoreným automatizovaným mechanickým spracovaním.

Podľa našich vedomostí sa do spoločnosti Google prenášajú nasledujúce údaje: odkazujúca adresa URL, adresa IP, akcia používateľa, informácie o operačnom systéme, prehliadači a dĺžke pobytu, súbory cookie, pokyny na zobrazenie a skripty, vstupné správanie používateľa a pohyby myši v oblasti „re-CAPTCHA“ -checkbox.

Spoločnosť Google využíva takto získané informácie okrem iného na digitalizáciu kníh a iných tlačových produktov, ako aj na optimalizáciu služieb, ako sú napríklad služby Google Street View a Mapy Google (napr. Rozpoznávanie čísel ulíc alebo názvov ulíc).

IP adresa, ktorú poskytol váš prehliadač v súvislosti s „re-CAPTCHA“, nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google, ako keby ste boli prihlásení na svoj účet Google pri používaní „re-CAPTCHA“ -Plugin. Aby ste predišli prenosu a uchovávaniu údajov o vašom správaní na našich webových stránkach spoločnosťou Google, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Google alebo použiť „re-CAPTCHA“ -plugin.

The “reCAPTCHA” service is used according to the Google terms of use: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


14. Použitie YouTube

Do našej online ponuky sme zaradili videá YouTube, ktoré sú uložené na stránke http://www.YouTube.com a sú priamo prehraté z našej webovej stránky. Všetky sú zahrnuté v „rozšírenom režime ochrany osobných údajov“, to znamená, že o Vás sa ako používateľovi do služby YouTube neprenesú žiadne údaje, ak videá neprehrávate. Údaje uvedené v nasledujúcom odseku sa prenášajú len pri prehrávaní videí. Nemáme žiadny vplyv na tento prenos dát. Máme oprávnený záujem na zahrnutí videí YouTube podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR, konkrétne záujem o atraktívny dizajn našej webovej stránky. Služba YouTube je prevádzkovaná službou YouTube LLC so sídlom na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Spoločnosť YouTube zastupuje spoločnosť Google Inc., ktorá sa nachádza na 1600 amfiteátri Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Prehraním videí dostane YouTube informácie, ktoré ste získali na príslušnej podstránke našej webovej stránky. Okrem toho sa zasielajú údaje uvedené v časti „4. Povaha, rozsah a účel zhromažďovania a používania osobných údajov“. Toto sa deje bez ohľadu na to, či služba YouTube poskytuje používateľské konto, ku ktorému ste prihlásení, alebo či neexistuje používateľský účet. Po prihlásení do služby YouTube budú Vaše údaje priradené priamo na Váš účet. Ak si neželáte byť pridružený k Vášmu profilu v službe YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Služba YouTube ukladá Vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a / alebo prispôsobenia svojich webových stránok. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení), aby poskytlo vhodnú reklamu a informovalo ostatných používateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo vzniesť námietky voči vytvoreniu týchto užívateľských profilov, pričom musíte kontaktovať službu YouTube, aby ste ju mohli uplatniť.
Ako dcérska spoločnosť Google je Youtube certifikovaný na základe Dohody o ochrane osobných údajov, ktorá poskytuje záruku súladu s európskymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Spoločnosť Google taktiež spracúva Vaše osobné údaje v USA. Ďalšie informácie o postupoch spracovania a ochrany osobných údajov služby YouTube alebo Google nájdete na stránke www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.


15. Použitie Google Tag Manager

Pomocou Správcu značiek Google od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA môžeme spravovať značky webových stránok z jedného rozhrania. Samotný Tag Manager, ktorý používa tagy, pracuje bez cookies a nezhromažďuje osobné údaje. Správca značiek spúšťa iba iné značky, ktoré môžu zhromažďovať údaje. Pre týchto príslušných poskytovateľov tretích strán možno nájsť vhodné vysvetlenie v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Správca značiek Google tieto údaje nepoužíva. Ak ste odhlásili súbory cookie, bude zaznamenaná pre všetky značky sledovania, ktoré sa používajú v službe Správca značiek Google, takže nástroj nezmení Vaše nastavenia súborov cookie.

Spoločnosť Google Vás môže požiadať o povolenie zdieľať niektoré údaje o produkte (napríklad informácie o vašom účte) s inými produktmi Google, aby sa povolili určité funkcie. Vývojári spoločnosti Google okrem toho pravidelne kontrolujú informácie o používaní produktov, aby produkt ďalej optimalizovali. Spoločnosť Google však nikdy nebude zdieľať údaje tohto charakteru bez Vášho súhlasu s inými produktmi Google. Ďalšie informácie nájdete v Zmluvných podmienkach spoločnosti Google a v upozorneniach na ochranu osobných údajov spoločnosti Google pre tento produkt.


16. Informácie o ochranných opatreniach a ich vysvetlenie

Spoločnosť EJOT sa usiluje chrániť Vaše údaje, ktoré zhromažďujeme, pred akýmkoľvek vplyvom, ako je napríklad náhodná alebo úmyselná manipulácia, strata, zničenie alebo prístup neoprávnených osôb. Vykonávame technické a organizačné opatrenia, ktoré prispôsobujeme súčasnému stavu techniky. Okrem toho sú všetci zamestnanci a iní sprostredkovatelia povinní zachovávať mlčanlivosť o údajoch. Internetová stránka EJOT používa šifrovanie SSL.

17.Vaše práva

 • Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:-- právo na prístup (článok 15 nariadenia o DPH)
 •  právo na opravu (článok 16 nariadenia o DPH) alebo právo na výmaz (článok 17 nariadenia o DPH)
 •  právo na obmedzenie spracovania (článok 18 nariadenia o DPH)
 •  právo na prenos údajov (článok 20 nariadenia o HDP)
 •  právo vzniesť námietky (článok 21 nariadenia o DPH)
Na požiadanie Vám EJOT poskytne informácie o tom, či a aké osobné údaje sme o Vás zhromaždili v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami. Vždy sa snažíme o aktuálny a bezchybný zber údajov. Ak aj napriek nášmu úsiliu zabezpečiť, aby údaje boli presné a aktuálne, EJOT zhromaždil nesprávne informácie, na požiadanie ich čo najskôr opravíme. Svoje prihlášky môžete poslať na nasledujúcu e-mailovú adresu: datenschutz@ejot.com alebo dataprotection@ejot.com 

Máte tiež právo podľa čl. 77 GDPR sa sťažovať na naše spracovanie Vašich osobných údajov dozornému orgánu na ochranu údajov, najmä v členskom štáte Vášho bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.


18. Zmena vyhlásenia o ochrane osobných údajov

V súvislosti s priebehom spracovania údajov a súvisiacich právnych zmien sme povinní z času na čas upraviť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Všimnite si prosím vždy aktuálnu verziu nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov.


19. Dosiahnuteľnosť úradníka pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky, podnety alebo sťažnosti týkajúce sa ochrany údajov súvisiacich s EJOT a webovými stránkami, ktoré používa EJOT, obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu údajov:

Group data protection officer 
EJOT Group 
Im Herrengarten 1 
57319 Bad Berleburg – Germany 
datenschutz@ejot.com 
dataprotection@ejot.com
 
 Vyhlásenie o ochrane
osobných údajov EJOT


Platné k dňu 06.06.2019

V prvom rade Vám EJOT ďakuje za Váš záujem o webovú stránku našej spoločnosti. Aj pri využívaní našej internetovej prezentácie je pre nás dôležitá ochrana Vašich osobných údajov. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa Vás osobne týkajú, napríklad meno, adresa, e-mailová adresa. S nasledujúcimi informáciami Vás chceme informovať o povahe, použití, účele a obmedzení spracovania údajov. EJOT zabezpečuje, že naše zhromažďovanie a používanie Vašich údajov sa vykonáva v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov.

1.Kontrolór a sprístupnenie ostatným spoločnostiam EJOT

Prevádzkovateľa zodpovedného za zber, spracovanie a používanie vašich údajov v zmysle čl. 4 č. 7 GDPR nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.

2. Vymedzenie oblasti, na ktorú sa vzťahuje vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Webové stránky EJOT môžu viesť k webovým stránkam tretích strán (napríklad k sociálnym sieťam), na ktoré sa výslovne nevzťahuje toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

3. Informácie o spracovaní údajov mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA)

Všetky servery používané spoločnosťou EJOT sa nachádzajú v rámci Európskej únie. Výnimky z tohto môžu existovať pri použití nástrojov tretích strán. Berte na vedomie dodatočné informácie v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

4. Povaha, rozsah a účel zhromažďovania a používania osobných údajov

Štandardne 
EJOT zhromažďuje údaje, keď používate našu webovú stránku. V prípade bežného informatívneho používania webovej stránky, čo znamená, že sa nezaregistrujete alebo inak neposkytnete informácie, zhromažďujeme osobné údaje, ktoré Váš prehliadač prenáša na náš server. Ak si želáte prezerať našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na zobrazenie našej webovej stránky a zabezpečenie stability a bezpečnosti:
 • IP adresa- dátum a čas žiadosti- rozdiel časového pásma od greenwichského času (GMT)
 • obsah požiadavky (konkrétna stránka)- status / stavový kód HTTP
 • každé prenášané množstvo údajov- webová stránka, z ktorej žiadosť prichádza
 • prehliadač- operačný systém a jeho rozhranie
 • jazyk a verzia softvéru prehliadača
Z týchto údajov však nemožno vyvodiť závery o osobách. Ďalšie osobné údaje budú uložené len vtedy, ak bol váš súhlas získaný, alebo ak sú tieto informácie potrebné v súvislosti s registráciou, alebo realizáciou zmluvy.

Použitie
Všetky osobné údaje zozbierané na internetovej stránke EJOT sa používajú výlučne na technickú správu webovej stránky, individuálnu podporu, správu zákazníkov a na marketing a odosielanie objednaného tovaru a informačných bulletinov, a to najmä v potrebnom rozsahu. Vaše údaje majú pomôcť nám neustále zlepšovať naše webové stránky a uľahčiť ich používanie. So všetkými údajmi sa zaobchádza prísne dôverne. Vládne alebo právne nariadenia môžu mať za následok zverejnenie osobných údajov verejným orgánom a vládnym orgánom v rozsahu zákonných povinností. Sprístupnenie tretím stranám sa týka len partnerských spoločností a poskytovateľov služieb, pokiaľ je to pre nás zmluvne záväzné a potom len v potrebnom rozsahu. Týka sa to napríklad prevádzkovania webovej stránky, alebo spracovania objednávok. V prípade zverejnenia osobných údajov sú partnerské spoločnosti a poskytovatelia služieb starostlivo vybraní a poverení nami, sú viazaní našimi pokynmi, podliehajú pravidelným kontrolám a zaväzujeme sa zachovávať mlčanlivosť. V potrebnom rozsahu sa s nimi uzatvárajú zmluvy na spracovanie údajov v súlade s predpismi o ochrane údajov. Nahromadené údaje vymažeme potom, čo už nebudeme potrebovať pamäť, alebo obmedzíme spracovanie, ak existujú zákonné požiadavky na skladovanie.

5.Využívanie našich e-shopov (pokiaľ je to možné na stránke)

Ak si želáte objednať v našich e-shopoch, je potrebné pre uzatvorenie zmluvy vytvoriť zákaznícky účet a poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme na vykonanie Vašej objednávky. Povinné informácie potrebné na realizáciu zmlúv, ako sú meno spoločnosti, meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo, sú označené samostatne. Ďalšie informácie sú dobrovoľné. Spracúvame Vami poskytnuté údaje na spracovanie Vašej objednávky. Za týmto účelom môžeme odovzdať Vaše platobné údaje na našu banku a poštovú adresu logistickej spoločnosti. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b GDPR. Vzhľadom na obchodné a daňové predpisy sme povinní uchovávať Vašu adresu, údaje o platbách a objednávkach na obdobie 10 rokov.


6. CAD a viac (pokiaľ je to možné na webových stránkach)

EJOT udržiava online servisnú oblasť "CAD & more" pre zákazníkov priemyselnej divízie EJOT. Aby ste ho mohli používať, musíte sa najprv zaregistrovať a aktivovať. Keďže vám dôverné informácie sú oznámené, musíme najprv overiť Vašu identitu. Povinné položky ako oslovenie, e-mailová adresa, krstné meno, priezvisko, telefónne číslo a spoločnosť sú potrebné. Kým ste prihlásení, poviete nám, ktoré súbory stiahnete a ktoré výpočty vykonáte. Naša predajná sila je tak v pozícii, aby Vás optimálne podporila.


7.Newsletter (pokiaľ je na stránke uvedený)

Ak chcete mať aktuálne informácie o EJOT, môžete sa prihlásiť na odber bezplatného spravodajcu na našich webových stránkach. Na registráciu nášho newslettera používame tzv. Double-opt-in-procedure. To znamená, že po registrácii Vám zašleme e-mail na uvedenú e-mailovú adresu, v ktorej Vás žiadame, aby ste potvrdili, že si želáte dostávať newsletter. Okrem toho ukladáme vaše použité IP adresy a časy registrácie a potvrdenia. Účelom tohto postupu je preukázať Vašu registráciu a v prípade potreby Vás informovať o možnom zneužití Vašich osobných údajov.
Údaje uvedené v registrácii newslettera sa použijú len na správu newslettera, ak nesúhlasíte s ďalším používaním. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR. Existuje aj právo na odvolanie súhlasu s používaním údajov v súvislosti s newsletterom. Môžete to urobiť podľa vlastného uváženia kliknutím na tlačidlo "odhlásiť newsletter" v samotnom bulletine alebo poslať e-mail na adresu datenschutz@ejot.com alebo dataprotection@ejot.com.

Vyhodnocujeme správanie používateľa v rámci nami zasielaného newslettera v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov a dostávame okrem iného prijímanie a čítanie potvrdení, ako aj informácie o odkazoch, na ktoré v našom newsletteri kliknete ako počet kliknutí, dátum a čas.

8. Kontakt prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára (pokiaľ je to možné na internetovej stránke)

Ak chcete kontaktovať EJOT, môžete napísať e-mail alebo nám zaslať svoje kontaktné údaje v príslušnom kontaktnom formulári. Používajú sa výlučne na kontaktovanie a na prerokovanie Vašich požiadaviek alebo obáv.Ak nám zašlete Váš životopis e-mailom, budeme údaje, ktoré sme dostali, považovať za prísne dôverné a spracovať ich v potrebnom rozsahu. Ak by ste u nás prácu dostali, budeme naďalej ukladať ďalšie požadované údaje, ako je krstné meno, priezvisko a dátum narodenia. Ak sa pre Vás nerozhodneme , Vaše údaje budú vymazané po uplynutí primeranej lehoty v súlade s predpismi o ochrane údajov, pokiaľ nesúhlasíte s tým, že budete zaradení do nášho fondu talentov.

9. Používanie cookies

Keď používate našu webovú stránku, cookies sa ukladajú do Vášho počítača. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ste uložili a ktoré nám poskytujú určité informácie. Cookies nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do Vášho počítača. Slúžia na to, aby internetová ponuka bola užívateľsky jednoduchšia a efektívnejšia.Táto webová stránka používa nasledujúce typy súborov cookie, ktorých rozsah a činnosť sú vysvetlené nižšie:
 • Prechodné cookies: Prechodné cookies sa automaticky odstránia po zatvorení prehliadača. Patria sem najmä súbory cookie relácie. Ukladajú sa takzvané ID relácie, pomocou ktorých možno zdieľanej relácii priradiť rôzne požiadavky z Vášho prehliadača. To vám umožní rozpoznať počítač pri návrate na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa pri odhlásení alebo zatvorení prehliadača vymažú.
 • Trvalé súbory cookie: Trvalé súbory cookie sa automaticky odstránia po určitom čase, ktorý sa môže líšiť v závislosti od súboru cookie. Cookies môžete kedykoľvek vymazať v nastaveniach zabezpečenia Vášho prehliadača.
Nastavenia prehliadača môžete konfigurovať podľa svojich želaní a napríklad odmietnuť prijať cookies tretích strán alebo všetky cookies. Upozorňujeme, že už nemusíte byť schopní používať všetky funkcie tejto webovej stránky.V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov si tiež prečítajte ďalšie informácie o cookies.


10. Používanie Google Analytics

Táto webová stránka používa nástroj Google Analytics, nástroj na webovú analýzu poskytovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Upozorňujeme, že na tejto stránke používame funkciu "Aktivácia anonymizácie IP" (tzv. IP-maskovanie) pridaním kódu "anonymizelp", takže spoločnosť Google skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie (EU ) alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Len vo výnimočných prípadoch bude plná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. V mene spoločnosti EJOT ako prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu spoločnosti EJOT.Adresa IP, ktorú poskytol Váš prehliadač v kontexte služby Google Analytics, nebude zlúčená s inými údajmi Google.
Ukladaniu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením Vášho softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním doplnku prehliadača na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Pomocou služby Google Analytics analyzujeme a pravidelne zlepšujeme používanie našich webových stránok. So získanými štatistikami môžeme zlepšiť našu ponuku a urobiť ju zaujímavejšou pre vás ako používateľa. Vo výnimočných prípadoch, v ktorých sa osobné údaje prenášajú do USA, spoločnosť Google predložila štít na ochranu súkromia medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-us-Framework. Právnym základom pre používanie Google Analytics je čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

11. Použitie sledovania konverzií služby AdWords

Používame tiež sledovanie konverzií služby AdWords . Ak ste sa dostali na našu webovú stránku prostredníctvom inzercie od spoločnosti Google, služba Google AdWords nastaví vo Vašom počítači súbor cookie. Tieto súbory cookies strácajú platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky na našich webových stránkach a súbor cookie nevyprší, my a spoločnosť Google môžeme rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Informácie získané prostredníctvom súboru cookie konverzie sa používajú na generovanie štatistík konverzie pre nás. Sme informovaní o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na našu reklamu a boli presmerovaní na stránku značky sledovania konverzií. Neprijímame však informácie, ktoré by osobne identifikovali používateľov.Ak sa nechcete zúčastňovať na sledovaní, môžete odmietnuť požadované nastavenie súboru cookie -napríklad prostredníctvom nastavenia prehliadača, ktoré vo všeobecnosti deaktivuje automatické nastavenie súborov cookie alebo nastaví Váš prehliadač na blokovanie súborov cookie z domény "googleleadservices.com" ". Nezabudnite, že neodstráňujte cookies, ak nechcete zaznamenávať namerané údaje. Ak ste v prehliadači odstránili všetky súbory cookie, musíte znova nastaviť príslušný súbor cookie na zrušenie.


12. Použitie služby Mapy Google (pokiaľ je to možné na webových stránkach)

Táto webová stránka využíva ponuku služby Mapy Google. To nám umožňuje ukázať vám interaktívnemapy priamo na webovej stránke a umožní vám pohodlne používať funkciu mapy. Poskytovateľom jespoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Navštívením webovej stránky spoločnosť Google dostane informácie, ku ktorým ste pristupovali na príslušnej podstránke našej webovej stránky. Okrem toho sa zasielajú údaje uvedené v časti „4. Povaha, rozsah a účel zhromažďovania a používania osobných údajov“ tohto vyhlásenia. Toto sa vykonáva bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytuje používateľské konto, ku ktorému ste prihlásení, alebo ak neexistuje používateľský účet. Po prihlásení do služby Google budú Vaše údaje priradené priamo na Váš účet. Ak si neželáte byť v službe Google priradení k Vášmu profilu, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť Google ukladá Vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a / alebo dizajnu webových stránok šitých na mieru. Takéto hodnotenie sa vykoná najmä (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení), aby poskytli vhodnú reklamu a informovali ostatných používateľov sociálnej siete o Vašej činnosti na našich webových stránkach. Máte právo vzniesť námietky voči vytvoreniu týchto užívateľských profilov, pričom na to, aby ste ich mohli uplatniť, musíte kontaktovať spoločnosť Google.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a spracovania údajov spoločnosti Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa. Môžete sa tiež dozvedieť viac o nastaveniach práv a ochrany osobných údajov: http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy. Spoločnosť Google spracováva aj vaše osobné údaje a informácie v Spojených štátoch amerických predložili EÚ na ochranu súkromia medzi EÚ a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

13. Použitie reCAPTCHA

Na ochranu vstupných formulárov na tejto webovej stránke používame službu „re-CAPTCHA“ spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Táto služba umožňuje rozlišovanie medzi ľudským vstupom alebo nesprávnym vstupom vytvoreným automatizovaným mechanickým spracovaním.

Podľa našich vedomostí sa do spoločnosti Google prenášajú nasledujúce údaje: odkazujúca adresa URL, adresa IP, akcia používateľa, informácie o operačnom systéme, prehliadači a dĺžke pobytu, súbory cookie, pokyny na zobrazenie a skripty, vstupné správanie používateľa a pohyby myši v oblasti „re-CAPTCHA“ -checkbox.

Spoločnosť Google využíva takto získané informácie okrem iného na digitalizáciu kníh a iných tlačových produktov, ako aj na optimalizáciu služieb, ako sú napríklad služby Google Street View a Mapy Google (napr. Rozpoznávanie čísel ulíc alebo názvov ulíc).

IP adresa, ktorú poskytol váš prehliadač v súvislosti s „re-CAPTCHA“, nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google, ako keby ste boli prihlásení na svoj účet Google pri používaní „re-CAPTCHA“ -Plugin. Aby ste predišli prenosu a uchovávaniu údajov o vašom správaní na našich webových stránkach spoločnosťou Google, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Google alebo použiť „re-CAPTCHA“ -plugin.

The “reCAPTCHA” service is used according to the Google terms of use: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/


14. Použitie YouTube

Do našej online ponuky sme zaradili videá YouTube, ktoré sú uložené na stránke http://www.YouTube.com a sú priamo prehraté z našej webovej stránky. Všetky sú zahrnuté v „rozšírenom režime ochrany osobných údajov“, to znamená, že o Vás sa ako používateľovi do služby YouTube neprenesú žiadne údaje, ak videá neprehrávate. Údaje uvedené v nasledujúcom odseku sa prenášajú len pri prehrávaní videí. Nemáme žiadny vplyv na tento prenos dát. Máme oprávnený záujem na zahrnutí videí YouTube podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR, konkrétne záujem o atraktívny dizajn našej webovej stránky. Služba YouTube je prevádzkovaná službou YouTube LLC so sídlom na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Spoločnosť YouTube zastupuje spoločnosť Google Inc., ktorá sa nachádza na 1600 amfiteátri Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Prehraním videí dostane YouTube informácie, ktoré ste získali na príslušnej podstránke našej webovej stránky. Okrem toho sa zasielajú údaje uvedené v časti „4. Povaha, rozsah a účel zhromažďovania a používania osobných údajov“. Toto sa deje bez ohľadu na to, či služba YouTube poskytuje používateľské konto, ku ktorému ste prihlásení, alebo či neexistuje používateľský účet. Po prihlásení do služby YouTube budú Vaše údaje priradené priamo na Váš účet. Ak si neželáte byť pridružený k Vášmu profilu v službe YouTube, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Služba YouTube ukladá Vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely reklamy, prieskumu trhu a / alebo prispôsobenia svojich webových stránok. Takéto hodnotenie sa vykonáva najmä (aj pre používateľov, ktorí nie sú prihlásení), aby poskytlo vhodnú reklamu a informovalo ostatných používateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našich webových stránkach. Máte právo vzniesť námietky voči vytvoreniu týchto užívateľských profilov, pričom musíte kontaktovať službu YouTube, aby ste ju mohli uplatniť.
Ako dcérska spoločnosť Google je Youtube certifikovaný na základe Dohody o ochrane osobných údajov, ktorá poskytuje záruku súladu s európskymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Spoločnosť Google taktiež spracúva Vaše osobné údaje v USA. Ďalšie informácie o postupoch spracovania a ochrany osobných údajov služby YouTube alebo Google nájdete na stránke www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.


15. Použitie Google Tag Manager

Pomocou Správcu značiek Google od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA môžeme spravovať značky webových stránok z jedného rozhrania. Samotný Tag Manager, ktorý používa tagy, pracuje bez cookies a nezhromažďuje osobné údaje. Správca značiek spúšťa iba iné značky, ktoré môžu zhromažďovať údaje. Pre týchto príslušných poskytovateľov tretích strán možno nájsť vhodné vysvetlenie v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Správca značiek Google tieto údaje nepoužíva. Ak ste odhlásili súbory cookie, bude zaznamenaná pre všetky značky sledovania, ktoré sa používajú v službe Správca značiek Google, takže nástroj nezmení Vaše nastavenia súborov cookie.

Spoločnosť Google Vás môže požiadať o povolenie zdieľať niektoré údaje o produkte (napríklad informácie o vašom účte) s inými produktmi Google, aby sa povolili určité funkcie. Vývojári spoločnosti Google okrem toho pravidelne kontrolujú informácie o používaní produktov, aby produkt ďalej optimalizovali. Spoločnosť Google však nikdy nebude zdieľať údaje tohto charakteru bez Vášho súhlasu s inými produktmi Google. Ďalšie informácie nájdete v Zmluvných podmienkach spoločnosti Google a v upozorneniach na ochranu osobných údajov spoločnosti Google pre tento produkt.


16. Informácie o ochranných opatreniach a ich vysvetlenie

Spoločnosť EJOT sa usiluje chrániť Vaše údaje, ktoré zhromažďujeme, pred akýmkoľvek vplyvom, ako je napríklad náhodná alebo úmyselná manipulácia, strata, zničenie alebo prístup neoprávnených osôb. Vykonávame technické a organizačné opatrenia, ktoré prispôsobujeme súčasnému stavu techniky. Okrem toho sú všetci zamestnanci a iní sprostredkovatelia povinní zachovávať mlčanlivosť o údajoch. Internetová stránka EJOT používa šifrovanie SSL.

17.Vaše práva

 • Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:-- právo na prístup (článok 15 nariadenia o DPH)
 •  právo na opravu (článok 16 nariadenia o DPH) alebo právo na výmaz (článok 17 nariadenia o DPH)
 •  právo na obmedzenie spracovania (článok 18 nariadenia o DPH)
 •  právo na prenos údajov (článok 20 nariadenia o HDP)
 •  právo vzniesť námietky (článok 21 nariadenia o DPH)
Na požiadanie Vám EJOT poskytne informácie o tom, či a aké osobné údaje sme o Vás zhromaždili v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami. Vždy sa snažíme o aktuálny a bezchybný zber údajov. Ak aj napriek nášmu úsiliu zabezpečiť, aby údaje boli presné a aktuálne, EJOT zhromaždil nesprávne informácie, na požiadanie ich čo najskôr opravíme. Svoje prihlášky môžete poslať na nasledujúcu e-mailovú adresu: datenschutz@ejot.com alebo dataprotection@ejot.com 

Máte tiež právo podľa čl. 77 GDPR sa sťažovať na naše spracovanie Vašich osobných údajov dozornému orgánu na ochranu údajov, najmä v členskom štáte Vášho bydliska, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.


18. Zmena vyhlásenia o ochrane osobných údajov

V súvislosti s priebehom spracovania údajov a súvisiacich právnych zmien sme povinní z času na čas upraviť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Všimnite si prosím vždy aktuálnu verziu nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov.


19. Dosiahnuteľnosť úradníka pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky, podnety alebo sťažnosti týkajúce sa ochrany údajov súvisiacich s EJOT a webovými stránkami, ktoré používa EJOT, obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu údajov:

Group data protection officer 
EJOT Group 
Im Herrengarten 1 
57319 Bad Berleburg – Germany 
datenschutz@ejot.com 
dataprotection@ejot.com