Postup pri podávaní sťažností a oznamovateľov

EJOT je otvorený pre takzvaných whistleblowerov a postupuje v súlade so smernicou Európskej únie o whistlebloweroch (smernica EÚ 2019/1937 z 26.11.2019 na ochranu osôb, ktoré nahlásia porušenia práva Únie), ako aj nemeckým zákonom o ochrane whistleblowerov (Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)).

EJOT sa tiež zaväzuje rešpektovať ľudské práva a životné prostredie a prevziať zodpovednosť za svoj vlastný dodávateľský a hodnotový reťazec.

Centrálnou kontaktnou osobou v EJOT pre indikácie a sťažnosti týkajúce sa vyššie uvedeného je Winfried Schwarz, ktorý je tiež Chief Compliance Officer a zástupca pre ľudské práva EJOT. Je samostatne zárobkovo-činným právnikom a nepodlieha pokynom vedenia EJOT. Je priamo podriadený riadiacemu partnerovi skupiny EJOT. Pán Schwarz je dostupný telefonicky na čísle +49 163 5290 860 a e-mailom na adrese compliance@ejot.com. Táto e-mailová adresa je výlučne pridelená pánovi Schwarzovi a nemôžu ju zobraziť tretie strany.

Ak si želáte zostať v anonymite pána Schwarza, môžete mu anonymne napísať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou na adresu:

Súkromné a dôverné
pán Winfried Schwarz
EJOT Holding GmbH & Co. KG
Som Herrengarten 1
57319 Bad Berleburg, Nemecko

Ide o internú ohlasovňu v zmysle § 12 HinSchG, ktorá je obsadená externou osobou. Oznamovatelia môžu kontaktovať aj externú ohlasovňu, napr. nemecký spolkový úrad pre spravodlivosť (§ 19 HinSchG) alebo nemecký spolkový kartelový úrad (§ 22 HinSchG).

Nahlásiť porušovanie ľudských práv alebo environmentálnych povinností, iné porušovanie zákona a porušovanie interných predpisov EJOT, ako aj len výhradné podozrenie na možné porušovanie a/alebo riziká je možné.

Podrobnosti o postupe sťažností – najmä o ďalšom postupe po prijatí vašej sťažnosti – nájdete v Pravidlách konania EJOT pre sťažnosti týkajúce sa nemeckého zákona o dodávateľskom reťazci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)).
 

EJOT Complaints Procedure Rules

Whistleblower