Podmienky

1. Vznik zmluvy

 Záväzkový vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe písomnej objednávky kupujúceho a jej písomného potvrdenia predávajúcim. Písomná objednávka musí obsahovať najmä druh objednávaného tovaru, jeho množstvo, kúpnu cenu odkazom na cenník predávajúceho platný ku dňu objednávky, lehotu, v ktorej kupujúci požaduje dodanie tovaru, záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a súhlas kupujúceho s týmito obchodnými a dodacími podmienkami. Potvrdenie objednávky musí obsahovať bezvýhradný súhlas predávajúceho s jej obsahom, záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar a záväzok previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru. Potvrdenie objednávky musí predávajúci odoslať kupujú- cemu do 7 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Ak potvrdenie objednávky obsahuje výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, na vznik zmluvy sa vyžaduje, aby kupujúci písomne potvrdil, že s takýmito výhradami, obmedzeniami alebo inými zmenami súhlasí. Tento súhlas musí kupujúci písomne oznámiť predá- vajúcemu do 7 pracovných dní od doručenia potvrdenia objednávky, ktoré obsahuje uvedené zmeny. Ak nedôjde k bezvýhradnému potvrdeniu objednávky predávajúcim alebo ak kupujúci nesúhlasí s potvrdením objednávky, ktoré obsahuje výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, kúpna zmluva nie je uzavretá. Písomná forma je zachovaná aj v prípade, že objednávka a jej potvrdenie budú realizované faxom, ak o ich obsahu a pôvodcovi nie sú žiadne pochybnosti. Toto ustanovenie platí rovnako aj pre ostatné písomné právne úkony zmluvných strán. V prípade, že zmluvné strany budú svoje právne úkony uskutočňovať faxom, považuje sa za deň doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane deň, keď bola písomnosť faxom odoslaná, a to aj v prípade, ak sa druhá zmluvná strana o tom nedozvedela. V prípade, že zmluvné strany budú svoje písomné právne úkony doručovať poštou, zmluvné strany sa dohodli, že sa za deň doručenia považuje tretí deň po dni, keď zmluvná strana odoslala písomnosť druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v obchodnom alebo inom registri, resp. inú adresu písomne oznámenú zmluvnou stranou. Tovar (okrem krytiek) sa dodáva minimálne v počte 100 ks alebo v  celých násobkoch. Krytky len v  celých baleniach (500 ks a celé násobky). 

2. Kúpna cena, spôsob jej platby a následky omeškania 

Cenové ponuky predávajúceho platné ku dňu objednávky sú vždy nezáväzné. Zmluvné strany sa dohodli, že skutočná kúpna cena dodaného tovaru sa určí podľa cenníka platného u  predávajúceho v  deň odoslania tovaru kupujúcemu. Ak takto určená cena prekročí cenu uvedenú v cenovej ponuke platnej ku dňu objednávky o viac ako 10% je predávajúci povinný toto zvýšenie oznámiť písomne kupujúcemu. Kupujúci je v takomto prípade oprávnený do 3 dní od doručenia oznámenia o zvýšení kúpnej ceny od kúpnej zmluvy odstúpiť. Po márnom uplynutí lehoty právo na odstúpenie od zmluvy zaniká. Všetky ceny sú bez DPH. Balné nie je zahrnuté v cene. Predávajúci neprijíma platby zmenkami alebo šekmi. Na úhradu kúpnej ceny dodaného tovaru vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad. Splatnosť daňového dokladu je do desiatich dní odo dňa jeho doručenia kupujúcemu, pokiaľ nebude dohodnuté inak. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny môže predá- vajúci okrem kúpnej ceny požadovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlhovanej sumy za každý deň omeškania. 

3. Dodacie lehoty 

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v lehote určenej kupujúcim v objednávke, ak s ňou v potvrdení objednávky sú- hlasil príp. v odlišnej lehote uvedenej v potvrdení objednávky, ak s ňou súhlasil kupujúci. Ak predávajúci dodatočne zistí, že nie je možné lehotu dodania tovaru dodržať, je povinný bez zbytočného odkladu písomne to oznámiť kupujúcemu a zároveň uviesť dodatočnú lehotu, v  ktorej sa dodanie tovaru uskutoční. Kupujúci je oprávnený v lehote do 3 pracovných dní po tom, čo mu bolo doručené toto oznámenie od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci toto právo v určenej lehote nevyužije, zaniká. Presný termín dodania tovaru v rámci dohodnutej lehoty je predávajúci povinný včas oznámiť kupujúcemu tak, aby kupujúci mohol prevziať tovar po dopravení do miesta určenia. Ak je uzavretá zmluva s priebežnou expedíciou dodávok je odberateľ povinný písomne oznámiť EJOTu termíny jednotlivých dodávok v dostatočnom predstihu tak, aby EJOT mohol splniť svoj záväzok dodať tovar bez zásahov do obvyklého priebehu výroby. Ak kupujúci neoznámi predávajúcemu presný termín dodávky, je EJOT oprávnený stanoviť lehotu pre toto oznámenie a  po jej márnom uplynutí sám určiť termín dodania a tovar dodať (bez zá- ruky najlacnejšieho prepravného a plného vyťaženia dopravného prostriedku), prípadne odstúpiť od zmluvy v rozsahu ešte neuskutočnených dodávok. Právo odstúpiť od zmluvy musí EJOT využiť v lehote do 7 pracovných dní od márneho uplynutia lehoty stanovenej odberateľovi na oznámenie termínu dodávky, inak toto právo zaniká. V prípade odstúpenia od zmluvy vzniká EJOTu právo na náhradu škody. Ak v lehote 10 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúci uskutoční náhradný predaj tovaru, na ktorý sa odstúpenie vzťahovalo, nárok na náhradu škody zahŕňa rozdiel medzi kúpnou cenou, ktorá sa mala platiť na základe zmluvy a  kúpnou cenou dohodnutou v náhradnom obchode. 

4. Spôsob dodania

Predávajúci splní záväzok dodať tovar kupujúcemu jeho odovzdaním dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak je tovar zjavne a dostatočne označený ako zásielka pre kupujúceho a ak pri jeho dodaní sú zachované ustanovenia článku 3 Dodacie lehoty. Tovar sa odosiela kupujúcemu Autopostom. Pokiaľ kupujúci včas písomne neoznámi predávajúcemu niečo iné, je EJOT oprávnený odoslať tovar kupujúcemu na adresu jeho sídla uvedenú v  kúpnej zmluve. Preprava sa uskutočňuje na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď predávajúci odovzdá tovar dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. 

5. Výhrada vlastníctva 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Ak kupujúci spracuje, zmieša alebo spojí dodaný tovar s cudzou vecou pred nadobudnutím vlastníckeho práva k nej a takýmto postupom vznikne nová vec, stáva sa predávajúci spoluvlastníkom novej veci v pomere účtovnej hodnoty predmetu výhrady + 20 % hodnoty cudzej veci k hodnote novej veci. 

6. Použitie výrobku

 Ak je potrebné, aby sa pri užívaní tovaru zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s  nimi oboznámiť, okrem prípadu ak ide o pravidlá všeobecne známe alebo známe kupujúcemu zo zreteľom na predmet jeho podnikania. Predávajúci oboznámi kupujúceho s účelom a spôsobom použitia výrobku, nezodpovedá však kupujúcemu za škodu spôsobenú nevhodným výberom výrobku pre určitý účel alebo použitím výrobku na iný než obvyklý účel.

7. Výkres, vzorka, model 

V prípade, že predávajúci dodáva výrobky na podklade svojich výkresov, vzoriek alebo modelov je povinný dodať tovar s vlastnosťami vzorky a zodpovedá za to, že vonkajší vzhľad a technické prevedenie zodpovedá výkresu, vzorke alebo modelu. Pokiaľ výkres, vzorka alebo model spĺňajú pojmové znaky autorského diela podľa zák. č. 383/1997 Z. z. Autorského zákona (resp. pojmové znaky predmetu priemyselného vlastníctva podľa príslušných zákonov) predávajúci zodpovedá za to, že je autorom tohto diela alebo nositeľom práva dielo použiť (resp. majiteľom alebo nositeľom práva použiť predmet priemyselného vlastníctva) a vlastníkom hmotného nosiča, na ktorom je dielo zachytené. V prípade, že predávajúci dodáva výrobky na podklade výkresov, vzoriek alebo modelov kupujúceho a výkres, vzorka alebo model spĺňajú pojmové znaky autorského diela podľa zák. č. 383/1997 Z. z. Autorského zákona (resp. pojmové znaky predmetu priemyselného vlastníctva podľa príslušných zákonov), kupujúci podpisom objednávky potvrdzuje, že je autorom tohto diela alebo nositeľom práva dielo použiť (resp. majiteľom alebo nositeľom práva použiť predmet priemyselného vlastníctva) a vlastníkom hmotného nosiča, na ktorom je dielo zachytené. 

8. Právne vady tovaru 

Tovar má právne vady, ak predaný tovar je zaťažený právom tretej osoby, ibaže kupujúci o tomto obmedzení v čase prevzatia tovaru vedel alebo musel vedieť. Nárok z právnych vád tovaru nevzniká, ak predávajúci pri plnení svojich povinností postupoval podľa podkladov, ktoré mu predložil kupujúci. 


9. Faktické vady tovaru 

Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva a ak sa tovar odosiela, musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar v  obchodnom styku, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru. Ak predávajúci poruší povinnosti uvedené v predchádzajúcom odseku, má tovar vady. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na užívanie tovaru. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.


10. Nároky z vád tovaru 

Kupujúci je povinný prezrie tovar bez zbytočného odkladu po tom, čo mu je tovar odovzdaný dopravcom, pričom sa prihliada na povahu tovaru. Pre platnosť reklamácie sa vyžaduje, aby kupujúci písomne oznámil predávajúcemu zjavné vady dodaného tovaru spolu s ich podrobným popisom v lehote do 8 pracovných dní od prevzatia dodávky. Právo voľby medzi nárokmi z vád tovaru patrí predávajúcemu. Predávajúci môže: dodať náhradný tovar za dodaný vadný tovar, dodať chýbajúci tovar opraviť tovar, ak sú vady opraviteľné poskytnúť primeranú zľavu z kúpnej ceny. Zvolený spôsob vyporiadania nárokov z vád tovaru je predávajúci povinný písomne oznámiť kupujúcemu v lehote do 8 pracovných dní do doručenia reklamácie, inak právo voľby uspokojenia nároku vyplývajúceho z vád tovaru zaniká a právo voľby má kupujúci. 


11. Záverečné ustanovenia

 Práva a povinnosti zmluvných strán sa spravujú ustanoveniami týchto Obchodných a  dodacích podmienok. Ak niektoré práva a povinnosti nie sú týmito podmienkami upravené použijú sa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka upravujúce kúpnu zmluvu. Obchodné a dodacie podmienky sa považujú za súčasť kúpnej zmluvy a sú odsúhlasené zmluvnými stranami, pokiaľ neboli v jednotlivých prípadoch písomne dohodnuté iné podmienky. Kupujúci podpisom objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými a dodacími podmienkami bez výhrad. Zmluvné strany sa poda § 89a Občianskeho súdneho poriadku dohodli, že v prípade sporu bude miestne príslušným všeobecný súd predávajúceho alebo Krajský súd, v ktorého obvode sa nachádza všeobecný súd predávajúceho.